POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W PSZCZYNIE

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWO - REKREACYJNYCH

IMPREZY MASOWE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

32 210 24 98

PSZCZYNA UL. 3 MAJA 7

Zespół naukowy

KOŁO HISTORYCZNE "Historia dla dociekliwych" - prowadzący Stanisław Janosz.

Miejsce zajęć - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego. Termin w trakcie ustalania. Uczestnicy - uczniowie I LO im. B. Chrobrego.

Cel zajęć:
- kształcenie zainteresowania historią poprzez umiejętność zbierania, przedstawiania i interpretowania wiedzy historycznej z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.
- formułowanie i uzasadnianie opinii historycznych podczas dyskusji oraz w krótkich wypowiedziach ustnych i pisemnych
- kształcenie umiejętności formułowania ocen historycznych i uzasadnień dla sformułowanych ocen
- organizowanie wyjazdów dla młodzieży na seanse filmowe poświęcone tematyce historycznej,
- wycieczki terenowe do ciekawych miejsc historycznych (muzea, izby pamięci, ośrodki edukacyjne)
- udział w przygotowaniu okolicznościowych wystaw historycznych
- udział w przygotowaniu uroczystości o charakterze patriotycznym
- przygotowanie do udziału w konkursach
- rozwiązywanie testów i ćwiczeń typowych dla egzaminu maturalnego.


KOŁO HISTORYCZNO-REGIONALNE w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie - prowadzący Michał Pudełko.
Miejsce zajeć - PZS 2 przy ulicy Szymanowskiego. Termin - w trakcie ustalania. Uczestnicy - uczniowie PZS2 w Pszczynie.

Cele zajęć:
- poznanie historii i zabytków Ziemi Pszczyńskiej, jak również historii Górnego Śląska,
- poszerzenie tematyki historycznej realizowanej według programu na lekcjach historii oraz rozwijanie umiejętności czytania tekstów źródłowych z różnych okresów historycznych oraz rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych, przygotowujących uczniów egzaminu.
- przygotowywanie do konkursów o tematyce historyczno-regionalnej.


KOŁO MATEMATYCZNE "Matematyka dla dociekliwych" w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie i Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "PRZYSTAŃ" w Pszczynie - prowadzący Anna Kaczmarek.

Termin w trakcie ustalania, miejsca zajęć - w CWDiR "Przystań" w Pszczynie.

Cel zajęć:
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami i zapotrzebowaniem środowiska,
- rozwijanie aktywności i ciekawości matematycznej oraz zdolności poznawczych uczniów,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie uczniów do samodzielnego
i logicznego myślenia,
- przyswajanie przez uczniów języka matematycznego, dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie problemów,
- przygotowanie uczestników koła do matury.

KOŁO MATEMATYCZNO-FIZYCZNE w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "PRZYSTAŃ" w Pszczynie - prowadzący Anna Frej.
Termin w trakcie ustalania, miejsce - CWDiR "PRZYSTAŃ".

Celem zajęć jest pogłębianie wiadomości z fizyki i matematyki, rozwiązywanie zadań problemowych oraz natury przyrodniczej, pomoc w nauce przedmiotów ścisłych, zaciekawienie uczniów fizyką i matematyką.

KOŁO MATEMATYKA DLA CIEKAWYCH ŚWIATA - prowadzący Iwona Kasińska.
Termin W trakcie ustalania, miejsce zajęć - w SP 1 w Pszczynie. Uczestnicy - uczniowie klas gimnazjalnych (dawne PG1).

Cel zajęć: nauka matematyki na kalkulatorach graficznych, rozwiązywanie zadań i łamigłówek matematycznych, udział w wykładach odbywających się w I LO im. B. Chrobrego w Pszczynie.

Copyright 2012-2018 © POPP Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: pless-intermedia